تشکیل کمیته حفاظت، ایمنی و بهداشت کار شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تشکیل کمیته حفاظت، ایمنی و بهداشت کار شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به وضعیت کرونایی لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نظارت بر رعایت آن توسط کارکنان ستادی و رانندگان لازم و ضروری بوده و بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه گفت: با توجه به وضعیت کرونایی لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نظارت بر رعایت آن توسط کارکنان ستادی و رانندگان لازم و ضروری بوده و بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در اولین جلسه کمیته حفاظت، ایمنی و بهداشت کار گفت: در راستای حفظ سلامتی کارکنان و رانندگان به عنوان قشری که با خیل عظیمی از شهروندان در ارتباط می باشند انجام معاینات ادواری بسیاری ضروری است و در اولین فرصت این مهم بایستی شروع و اقدام شود.
ایمان غنی زاده ر ادامه با اشاره به لزوم رعایت موارد ایمنی بخصوص در حوزه تعمیرگاه و توقف گاه مرکزی افزود: خط کشی محوری معابر و محوطه مجتمع توقفگاهی و تعمیرگاه مرکزی و نیز الزام به استفاده از لباس کار، کنترل دقیق ورود و خروج مراجعین و نیز رفع نواقص روشنایی حوزه ی فنی، رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با کرونا و نظارت و کنترل دقیق اخذ معاینه فنی ناوگان از مهمترین عوامل در جهت تامین ایمنی و سلامت کارکنان و رانندگان حوزه ی فنی و نیز شهروندان می باشد.
وی در خاتمه بر لزوم تشکیل پرونده سلامت توسط مرکز بهداشت برای کارکنان و پیمانکاران فعال در حوزه ی های تعمیرگاهی و اداری تاکید کرد.