تبریز همواره نمادمردان و شیر زنان آذربایجان  بوده است / جایگاه تبریز را دریابیم
تبریز همواره نمادمردان و شیر زنان آذربایجان  بوده است / جایگاه تبریز را دریابیم
آرمان تبریز-یکصد سال قبل ؟! قریب به صد سال پیش رجال سیاسی و شخصیت های آگاه تبریز دور هم جمع آمده ، مصمم شدند تا بروندتهران  و آن شهر هم را هم مثل تبریز توسعه بخشند .

آرمان تبریز-یکصد سال قبل ؟! قریب به صد سال پیش رجال سیاسی و شخصیت های آگاه تبریز دور هم جمع آمده ، مصمم شدند تا بروندتهران  و آن شهر هم را هم مثل تبریز توسعه بخشند .

* صد سال پیش زمانیکه تبریز مرکز تجارت منطقه ای بود بازار تبریز نقطه ثقل اقتصادی آسیای میانه و خاورمیانه بود ، گنجه مرکز جمهوری آذربایجان بوده و شهر باکو یک شهر ساحلی حاشیه ای به حساب می آمد که بعد از سال ۱۹۱۸ یعنی بعد از استقلال جمهوری آذربایجان از زیر سلطه روس اشغالگر بعنوان مرکز این جمهوری قرار گرفت .

 تبریز نماد و جایگاه جوانان و مردان و شیر زنان آذربایجان بوده است و این غیوران و سلحشوران هیچ زمانی تضعیف و تحقیر تبریز که نماد آدربایجان بوده قبول ننموده اند . علامه های امینی ، طباطبائی و جعفری با تولید آموزه های علمی و اخلاقی و جانفشانی های فرزندان آذربایجانی در جبهه های جنگ تحمیلی با نماد باکری ها نه تنها در تداوم بر سر زبانها ماندن تبریز و آذربایجان را برقرار ساختند بلکه روح تازه ای بر اعتماد به نفس این مردم دمیدند .

فرهنگ سرچشمه همه پیشرفت های بشری است.