احمد زارعی کارشناس مسائل شهری و مدیریتی:بیایید باهم بخواهیم آنچه که برای ماست و باید باشد
احمد زارعی کارشناس مسائل شهری و مدیریتی:بیایید باهم بخواهیم آنچه که برای ماست و باید باشد
آرمان تبریز-تبریز-تبریز نماد و جایگاه جوانان و مردان وشیرزنان آذربایجان بوده است .

آرمان تبریز-تبریز نماد و جایگاه جوانان و مردان وشیرزنان آذربایجان بوده است .

 شهر تبریز،باشعورترین و با استعدادترین انسانهای کشور و دنیای پیرامون ما هستند . با مشارکت ما ، خواسته های ما محقق می شود . بیایید باهم بخواهیم آنچه که برای ماست و باید باشد . توسعه و رشد شهر ما در گرو خواست شما و حمایت شماست،باهمدلی برای شهرمان چشم اندازهای خوب و آینده گرانه ای تعیین کنیم .
با اهداف واقع گرایانه و به دور از شعار ، در این راستا انسان نیازمند فهم علمی است باید گذشته خویش را به تعهد و آینده را بدرستی بسنجد ، اگر کسی تفاوت گذشته و آینده را به خوبی بفهمد به آنچه صلاح و خیر جامعه باشد تصمیم می گیرد زیرا چشم انداز به مفهوم خوب دیدن است و به آینده به سعادت رسیدن است.

آذربایجان و تبریز توسعه یافته و پیشرفته، جایی است که در آن محله هایی فقیر نشین و مرفه وجود نداشته باشد.