فراخوان طراحی و ساماندهی بصری زیرگذرهای سطح شهرتبریز
فراخوان طراحی و ساماندهی بصری زیرگذرهای سطح شهرتبریز
آرمان تبریز-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در راستای وظایف تعریف شده در خصوص ارتقای کیفیت هنری و منظر شهری و ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهری تصمیم به ساماندهی و زیباسازی جداره های زیرگذر های شهری نموده است.

آرمان تبریز-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در راستای وظایف تعریف شده در خصوص ارتقای کیفیت هنری و منظر شهری و ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهری تصمیم به ساماندهی و زیباسازی جداره های زیرگذر های شهری نموده است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛بدینوسیله از هنرمندان، طراحان و معماران دعوت می نماید، ایده های خلاقانه و مناسب چنین جداره هایی را توجه به شرایط فراخوان حاضر، به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
شرایط ارسال آثار:

به ارتباط موضوعی و بصری ایده ها و طرح ه ابا محل های معرفی شده و محیط اطراف آنها توجه شود. برای این منظور توصیه می شود ضمن بازدید از محل مورد نظر تمامی جوانب مربوط به سازه و پیرامون آن مورد توجه دقیق قرار گیرد.
با توجه به موقعیت و شرایط سازه محدودیتی در استفاده از تکنیک های مختلف و ماندگار چون نقش برجسته بتونی یا فلزی، کاشی شکسته، متریال های ترکیبی و کاشی معرق وجود ندارد و ضروری است تکنیک مناسب با جداره و بستر اجرایی با دقت کافی انتخاب گردد.
ضروری است طرح های پیشنهادی از زوایای مختلف برروی محل های مورد نظر جانمایی شود.
ارائه دیتیل طرح ها در قالب لوح فشرده و بصورت عکس با فرمت JPEG الزامی است.
رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تالیف و طراحی اثر بعهده فرستنده می باشدو پاسخگویی به کلیه عواقب قانونی آن بعهده ارائه دهندگان طرح می باشد.
مصالح انتخاب شده برای اجرا مناسب با اقلیم و وضعیت موجود سطوح دیوارهای زیرگذر باشد
ضروری است طرح به همراه برآورد قیمت ارائه شود.
رعایت ضوابط ترافیکی در طراحی مد نظر قرار گیرد و حتی الامکان فاقد مضامین روایی باشد.

زمان شرکت در فراخوان:
هنرمندان گرامی می توانند طرح های پیشنهادی خود را برای زیبا سازی و بهسازی جداره های زیر گذرها تا پایان ساعت اداری مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند:

عنوان زیرگذر ها

خیابان آزادی زیر گذر لاله
خیابان آزادی زیرگذر طالقانی
خیابان آزادی زیر گذر حکیم نظامی
خیابان آزادی زیر گذر مارالان
زیر گذر میدان جهاد
مسیر چایکنار زیر گذر راهنمایی
مسیر چایکنار زیرگذر آبرسان
مسیر چایکنار زیر گذر منصور
مسیر چایکنار زیرگذر ۵ مرداد
مسیر چایکنار زیرگذر صاحب الامر