معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی منصوب شد
معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی منصوب شد
آرمان تبریز-طی حکمی از سوی مهندس غنی زاده مدیرعامل شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه؛ محمد علیون بعنوان معاون فنی این شرکت منصوب شد.

آرمان تبریز-طی حکمی از سوی مهندس غنی زاده مدیرعامل شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه؛ محمد علیون بعنوان معاون فنی این شرکت منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛ محمد علیون به سمت معاون فنی شرکت واحد تبریز منصوب شد. مهندس غنی زاده در این حکم انتصاب، بهره گیری از حداکثر توان و تجربیات همگام با دانش روز فنی و نگهداری ناوگان و جوانگرایی برای پیشبرد اهداف سازمانی و انجام وظایف محوله را مورد تاکید قرار دادند. شایان ذکر است مهندس محمد علیون پیش از این معاونت بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه عهده دار بودند.