داروخانه ها بخاطر عدم پرداخت پایانکار به تکنسین های دارویی به هرکاری روی می آورند
داروخانه ها بخاطر عدم پرداخت پایانکار به تکنسین های دارویی به هرکاری روی می آورند
آرمان تبریز: نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های کشور اظهار کرد:داروخانه ها بخاطر عدم پرداخت پایانکار به تکنسین های دارویی به هرکاری روی می آورند.
آرمان تبریز: نایب رییس کانون کارکنان داروخانه های کشور اظهار کرد:داروخانه ها بخاطر عدم پرداخت پایانکار به تکنسین های دارویی به هرکاری روی می آورند.
به گزارش آرمان تبریز، رییس انجمن تکنسین های دارویی استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: برخی داروسازان بخاطر حذف پرداخت پایانکار تکنسین ها که حق مسلم و قانونی تکنسین ها میباشد اقدام به عقدقراردادهایی غیرقانونی با هدایت تکنسین ها در محل انجمن داروسازان  و به دوراز انجمن خودتکنسین های دارویی که از سال ۱۳۹۱ تاسیس و فعالیت دارد کرده و بخاطراینکه پایانکار سالهای قبل یک تکنسین را پرداخت نکنند, کرده و این مغایر با قانون کارمیباشد.
دکتر حسین یوسفی علوی، ازمسئولین ذیربط خواستار رسیدگی سریع و جدی در صیانت از حقوق تکنسین ها شد و  از خاطیان این اقدام از سوی برخی عناصر هیات مدیره انجمن داروسازان استان خواست تا بجای تفرقه افکنی و حق کشی تکنسین ها راه تعامل با انجمن تکنسین های دارویی را پیش بگیرند تا با اتحاد دوقشر بتوانیم به اهداف بالای هردوصنف که دروهله اول رضایتمندی بیماران عزیزاز ارایه خدمات در بخش سلامت جامعه است برسیم  و در وهله دوم از حقوق دو صنف صیانت کنیم.
وی همچنین گفت: برخی داروسازان که مثلا به عالم خود برای تکنسین ها نیکی میکند بجای عقدقراردادهای واهی و غیرقانونی پرسنل خودرا اول بیمه کنند که خدای ناکرده اگراتفاقی پیش افتاد منجربه مشکل نشوند نه اینکه دنبال حذف پایانکار تکنسین هایی که عمری در داروخانه ها کارکرده اند و نمونه بارز هم در همین دوسال اخیر که در شرایط سخت کرونایی باز کارکردند و میدان را خالی نکردند.