کسب مقام «شایستگی» شهرداری تبریز در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان
کسب مقام «شایستگی» شهرداری تبریز در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان
  آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با بیان اینکه شهرداری تبریز در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان به مقام« شایستگی» دست یافت، گفت: بدون شک پیشرفت و توسعه یک شهر با وجود مدیران و مسئولین دلسوز،متخصص و متعهد انجام پذیر است.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با بیان اینکه شهرداری تبریز در اجرای برنامه های آموزشی کارکنان به مقام« شایستگی» دست یافت، گفت: بدون شک پیشرفت و توسعه یک شهر با وجود مدیران و مسئولین دلسوز،متخصص و متعهد انجام پذیر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مرتضی موحد نیا اظهار داشت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مرجع صدور مجوز و نظارت بر اجرای فرآیندهای آموزشی کارکنان شهرداری های کشور هر ساله بر مبنای شاخص های نظام نامه آموزشی کارکنان شهرداری های کشور، عملکرد شهرداری ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. بر این اساس این سازمان، تلاش های شهرداری تبریز را در اجرای دوره های آموزشی کارکنان مناسب و شایسته دانسته از زحمات و تلاش مدیر کل نوسازی و تحول اداری و کارکنان مرکز آموزش به صورت مکتوب تشکر و قدردانی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه: تحقیق و توسعه در مقیاس عملکرد سازمانی مستلزم برنامه ریزی وسیعی است که با بکارگیری منابع و مدیریت صحیح بدست می آید تصریح کرد: آموزش منابع انسانی، علاوه بر افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سازمانی، می تواند در ترسیم چشم اندازهای روشن و تحقق برنامه های مبتنی بر اهداف، تاثیر گذار باشد.این روند در شهرداری ها که اساسی ترین و متنوع ترین سطوح خدمات رسانی را به شهروندان ارئه می کند.

موحد نیا افزود: شهرداری تبریز آموزش های سازمانی را با هدف افزایش اثربخشی و کارآیی و همچنین ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش کارکنان با شیوه های گوناگون از طریق نیاز سنجی های مستمر و با مشارکت واحد سازمانی با تاکید بر توسعه آموزش های کارگاهی برای تمامی گروه های شغلی اجرا می کند بطوریکه سرانه آموزشی برای هر نفر به ۵۹٫۱۵ ساعت رسید.