گزارش تصویری از بازدید خبرنگاران تبریز از شرکت تراکتور سازی ایران
گزارش تصویری از بازدید خبرنگاران تبریز از شرکت تراکتور سازی ایران
گزارش تصویری از بازدید خبرنگاران تبریز از شرکت تراکتور سازی ایران در تبریز 23 اسفندماه