اثری به نام اناب به معنی بوی خوش عطر
اثری به نام اناب به معنی بوی خوش عطر
آرمان تبریز-نام اثر: اناب به معنی بوی خوش عطر در این اثر در رنگ های گرم به وجد آمدن مخاطب از نظر بصری میشود. این اثر اکسپرسیونیست انتزاعی است. و احساسات درونی هنرمند است بافته های رنگ ها هر کدام پیوست دیگری تجسم در بصری همانگونه یافتن اشکال هندسی و جاندار و بیجان نیز به حس رویت تجسم طبع بصری مخاطب متفاوت است. خالق اثر؛ فریدالله ادیب آیین

آرمان تبریز-نام اثر: اناب به معنی بوی خوش عطر در این اثر در رنگ های گرم به وجد آمدن مخاطب از نظر بصری میشود. این اثر اکسپرسیونیست انتزاعی است. و احساسات درونی هنرمند است بافته های رنگ ها هر کدام پیوست دیگری تجسم در بصری همانگونه یافتن اشکال هندسی و جاندار و بیجان نیز به حس رویت تجسم طبع بصری مخاطب متفاوت است. خالق اثر؛ فریدالله ادیب آیین