رسانه ها در رفع موانع و مشکلات صنایع آذربایجان نقش آفرین هستند
رسانه ها در رفع موانع و مشکلات صنایع آذربایجان نقش آفرین هستند
آرمان تبریز-قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت ؛امروز نقش رسانه ها بیشتر از همه به چشم می خورد و در آذربایجانشرقی نیز رسانه در رفع موانع و مشکلات صنایع آذربایجان نقش آفرین بوده اند.

آرمان تبریز-قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت ؛امروز نقش رسانه ها بیشتر از همه به چشم می خورد و در آذربایجانشرقی نیز رسانه در رفع موانع و مشکلات صنایع آذربایجان نقش آفرین بوده اند.

آرمان خالقی  در جمع خبرنگاران افزود: رسانه ها جایگاه ویژه ای را در توسعه صنایع مختلف یک استان و حتی فراتر محوریت می کنند و در این اثنا رسانه های آذربایجانشرقی نیز حقیقتا در این محوریت پیشگام هستند .
قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان شد؛ در شرایط کنونیمی توان با تشکیل کار گروه های فنی و تخصصی بین رسانه ها و خانه صنعت ،معدن و تجارت به مسیرتاثیر گذار در عرصه صنعت استان ، ویژگی های آن و رفع موانع و پتانسیل های موجود در آن تاثیر بسزایی گذاشت .

خالقی تاکید کرد؛ تجربه تاریخی ثابت کرده است که آذربایجانشرقی و تبریز ها همیشه درادوار مختلف در زمینه صنعت و تولیددر کشور و حتی فراتر از مرزها نقش آفرین و تاثیر بسزایی داشتند و انتظار می رود با تعامل بیشتر بین رسانه و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این تاثیر گذاری مجدداً جایگاه خود را یافته و این استان الگوی مناسبی برای سایر استان ها باشد.

-قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطر نشان شد : ارتباط رسانه و صنعت و صنعتگران لازم است که یک فرآینده دوسویه را برای تاثیر گذاریطی کرده و همواره از یک تعامل سازننده برخوردار باشد .
گفتنی هست در پایان این نشست هر یک از خبرنگاران حاضر در جلسه دیدگاه های خود را در این خصوص مطرح و به تبادل نظر پرداختند .