رفع ابهامات ایجاد شده برای برخی از مشترکین خانگی گاز طبیعی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها
رفع ابهامات ایجاد شده برای برخی از مشترکین خانگی گاز طبیعی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها
آرمان تبریز-با توجه به ابهامات ایجاد شده برای برخی از مشترکین خانگی گاز طبیعی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها و درج مبلغی به عنوان بدهی قبلی در قبوض گاز مصرفی صادر شده در نیمه دوّم دی ماه و بهمن ماه سال جاری، موارد زیر برای تبیین و توضیح بیشتر، به آگاهی مشترکین محترم می رسد:

آرمان تبریز-با توجه به ابهامات ایجاد شده برای برخی از مشترکین خانگی گاز طبیعی در خصوص نحوه محاسبه گاز بها و درج مبلغی به عنوان بدهی قبلی در قبوض گاز مصرفی صادر شده در نیمه دوّم دی ماه و بهمن ماه سال جاری، موارد زیر برای تبیین و توضیح بیشتر، به آگاهی مشترکین محترم می رسد:

۱. مطابق بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۷۵۸/ ت ۵۷۸۰۴ تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱که با هدف مدیریت مصرف گاز طبیعی مصوب و ابلاغ گردیده است، مشترکین خانگی گاز طبیعی در دوره زمانی مصرف از ۱۶ آبان ماه لغایت  ۱۵ اسفند ماه هر سال، متناسب با میزان مصرف در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تخفیف و یا افزایش بهایی به شرح زیر در گازبها خواهند داشت:
الف) در صورت کاهش بیش از ۱۵ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مشمول تخفیف گاز بها (پاداش صرفه جویی) معادل ۱۵ درصد گاز بهای صورت حساب دوره خواهند شد.
ب) در صورت افزایش بیش از ۱۵ درصدی مصرف نسبت به دوره مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مشمول افزایش گاز بها معادل ۱۵ درصد گازبهای صورت حساب دوره خواهند شد.

۲. با توجه به اینکه اعمال و اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران، بدلیل طی مراحل اداری و تغییرات لازم در برنامه نرم افزار صدور صورتحساب، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ انجام شده است، فلذا برای قبوض صادره نیمه دوّم آبان ماه لغایت نیمه اوّل دی ماه ۱۳۹۹ که براساس برنامه نرم افزاری قبل از تصویب نامه، محاسبه و صادر شده بودند، الزاماً در قبوض جدید تعدیلاتی اعمال شده که بسته به میزان مصرف مشترک در مقایسه با مصرف سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به صورت افزایش گازبها یا تخفیف در گازبها صادر شده است.

لذا با توجه به توضیحات اشاره شده در صورتی که مشترکین محترم گاز طبیعی در قبوض جدید مبلغی به عنوان بدهکار یا بستانکار مشاهده می نمایند، مربوط به محاسبه مجدد قبوض صادره قبلی، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ بوده و مربوط به پاداش تخفیف کاهش مصرف و یا افزایش مصرف مشترکین می باشد.