یادداشت راهکار جناب وزیر به حس رومانتیک خود چیست؟
یادداشت راهکار جناب وزیر به حس رومانتیک خود چیست؟
آرمان تبریز-راهکار جناب وزیر به حس رومانتیک خود چیست؟ روند موجود آموزش طبقاتی کشور را که اخلافتان مدیریت می کنند .

آرمان تبریز-راهکار جناب وزیر

به حس رومانتیک خود چیست؟

روند موجود آموزش طبقاتی کشور را که اخلافتان مدیریت می کنند .
تا چه حدی با آمال شما سنخیت دارد؟

شما چه گام هایی در حوزه اندیشه خود زمان وزارت بر داشته اید ؟

فرهنگیان قضاوت کنند

حد اقل دو میلیون معلم فشابا می فهمند
که منظور شما چیست.

۶ بهمن/ جلیل شمس