شیخ محمد خیابانی پر آوازه ترین مجاهد آزادیخواه تاریخ معاصر ایران
شیخ محمد خیابانی پر آوازه ترین مجاهد آزادیخواه تاریخ معاصر ایران
آرمان تبریز/یادداشت /(قسمت پنجم ) یکصدمین سال کشتار تبریز توسط،دشمن خونین چنگ شمالی روس تزار روسیه خونبار ترین همسایه شمالی سرزمین من هم اکنون ۱۲۹۰ ش تبریز در اوج مخالفت با قاجار وبه اصرار برای اجرای قانون اساسی و مقابله با استبداد و ارتجاع محکم ایستاده که،همسایه خونین چنگ روس دوباره از جلفا وارد و تبریز مرکز ایالت آذربایجان را بمباران و به محاصره در آورد.

آرمان تبریز/یادداشت /(قسمت پنجم ) یکصدمین سال کشتار تبریز توسط،دشمن خونین چنگ شمالی
روس تزار

روسیه خونبار ترین همسایه شمالی سرزمین من

هم اکنون ۱۲۹۰ ش تبریز در اوج مخالفت با قاجار وبه اصرار برای اجرای قانون اساسی و مقابله با استبداد و ارتجاع محکم ایستاده که،همسایه خونین چنگ روس دوباره از جلفا وارد و تبریز مرکز ایالت آذربایجان را بمباران و به محاصره در آورد.

مقاومت شهر باعث اعزام ۵ هزار نیروی کمکی مجدد از روسیه شده و مقاومت شهر را شکسته وارد تبریز شده و ابن تجاوز ۱۲۰۰کشته و اعدام فرماندهان مقاومت را که در تصویر می بینید گردید
دشمن متحاوز،شجاع الدوله مزدور را والی دست نشانده خود مقرر و از اجرای
انتخابات مجلس سوم در ایالت آذربایجان خودداری کرد

ادامه در یاداشت ششم

تبریز/۲۸ادر ۹۹
خونین ترین روز تبریز

جلیل شمس

❌❌❌❌