یادداشت/شیخ محمد خیابانی پر آوازه ترین مجاهد آزادیخواه تاریخ معاصر ایران
یادداشت/شیخ محمد خیابانی پر آوازه ترین مجاهد آزادیخواه تاریخ معاصر ایران
(قسمت چهارم ) آرمان تبریز- یادداشت/ یکصدمین سال کشتار خونین. تبریز توسط همسایه خونین چنگ روس روسیه خونبار ترین همسایه شمالی سرزمین من

(قسمت چهارم )

آرمان تبریز- یادداشت/ یکصدمین سال کشتار خونین. تبریز
توسط همسایه خونین چنگ روس

روسیه خونبار ترین همسایه شمالی سرزمین من

در مفاد پیمان ننگین ترکمنچای، روسیه متعهد به تضمین قاجار در ایران است

این بند تداوم همه ذلت مردم ایران و اشغال مکرر بعدی ایران به دعوت محمد علی شاه جهت کنترل آذربایجان و با سرکوب و تنبیه آزادیخواهان گردید
۱۲۸۵مشروطه پیروز شده و با مرگ مظفر الدین شاه محمدعلیشاه به دلایلی که در قسمت سوم بیان شده از امضای مشروطه خودداری و تبریز با فرماندهی
ستارخان به شرط،تمکین به مشروطه تمرد وبا ۴۰۰۰۰ سپاه قاجاری به محاصره در آمد و بعد از ۱۱ ماه مبارزه که شیخ محمد خیابانی نیز در سنگر تبریز بود
در سال ۱۲۸۷روس غدار از جلفا عبور تبریز را اشغال کرد
که در نهایت تهران توسط، آزادیخواهان شهرهای،دیگر ایران تسخیر و عصر کوک شاهی شروع گردید

انتخابات مجلس دوم در سال ۱۲۸۸ شروع و شیخ محمد خیابانی نماینده مجلس دوم است
با التیماتوم روس در ادامه نظارت به دربار …..

ادامه در قسمت پنجم

تبریز ۲۸آذر ۹۹

جلیل شمس