یادداشت/آذربایجان تجزیه طلب نیست ازکجا خط می گیرید؟
یادداشت/آذربایجان تجزیه طلب نیست ازکجا خط می گیرید؟
آرمان تبریز-(یاداشت دوم ) آذربایجان محل زندگی،ولیعهد قاجار و پایتخت صفوی  تا شاه عباس بود.

آذربایجان تجزیه طلب نیست از کجا خط می گیرید؟

آرمان تبریز-(یاداشت دوم ) آذربایجان محل زندگی،ولیعهد  قاجار و پایتخت صفوی  تا شاه عباس بود.

بطورمدام در گیربا روس و عثمانی بوده و محل زندگی ارامنه ،همسایه  کردها ترکیه و ارمنستان می باشد.

آذربایجان قبل ازمغول هسته مقاومت  توسط، بابک و بعد آن بودقبل از اسلام نیز اتورپاتکان یک ایالت بزرگ و موثری بود.

موقفیت مکانی اتورپاتکان قبل ازکل تاریخ ایران اولین اتحادیه  ملی میهنی کوتی را شکل داد .

وبرای اولین باردر شمالغرب فلات ایران حکومت ماننا را ایجاد و ۲۵۰ سال بین دو قدرت آشور و اوراتور به حیات خود ادامه  داد.

با آمدن آرایایی ها با ماد درآمیخت دقت کنید.

مردم محلی با ماد در آمیخت بدون جنگ اقوام مهاجر را با کرامت خودبدون جنگ پذیرفته وتاریخ  فراگیر، فلات ایران  شکل گرفت.

آذربایجان درمغول محل حاکمیت  است و بعد آن صفوی،و  قاجار را تشکیل و پشتیبانی کرد و ….

امروز،دومین گزارش

شیخ محمد خیابانی  پرآوازه ترین مجاهد آزادیخواه ایرانی را منتشر می کنم.

مظفر الدین شاه در گذشت محمدعلی از امضا مجدد خودداری کرد.

تبریز با ۴۰۰۰۰ سپاه دولتی محاصره و ستارخان  سنگر گرفت ۱۱ ماه نبرد بی امان “القصه”

پای اهریمن روس ،دشمن خون اشام مردم ایران  به در خواست محمدعلیشاه رسیده و کشتار و غارت و استبداد و همه بد بختی ها و قحطی  و …با خود به ارمغان آورد

ستار برای اینکه روس وارد سرزمینش نشود سلاح زمین نهاد وبا حمله آزادیخواه شهرهای دیگر تهران فتح شده عصر کودک شاهی در ایران اغاز گردید.

شیخ محمد خیابانی

سلاح و پیام ستار خان را برای  احیای  مشروطه درحال مرگ بر دوش کشید.

و برای ایالتی به این بزرگی از همدان و قزوین گرفته تا مرز ترکیه و عراق که دولت مرکزی ،توان مدیریت ندارد.

باید آزادیخواهان و مجاهدان  مبارز جنگ تبریز آستین بالا می زدند.

که با تشکیل  انجمن ایالتی که قانونی در مشروطه بود اداره ایالت را به اختیار گرفتند .

با دسیسه انگیس و حتی موافقت کنسول آمریکا در تبریز به شهادت هدایت والی آذربایجان ،توسط مشتیج فرمانده  روسی قزاققیام شیخ محمد خیابانی  سرکوب ومجاهد پرآوازه  آذربایجانی  با شعار اجرای مشروطه و مقابله با استبداد تسلیم را نپذیرفته توسط،اسماعیل قزاق به شهادت رسید.

ادامه همین مقاومت  توسط حزب دموکرات آذربایجان که متکی بر آرای مردم با شعار دموکراسی و تجدد و… با پیشه وری  که مجبور بود  در سایه اشغال روس نفس بکشد.

همان راه شیخ محمد را با تغییراتی تناسب محیط و ترکیب بازیگران آن  ادامه داد بسیا ری از مردم فکر می کنند حزب دموکرات با پیشه وری،متولد شده  ،در صورتیکه  شیخ محمد خیابانی  نیز با پشتیبانی  حزب دموکرات آذربایجان  در بدترین. شرایط تاریخ ایران  که چند نوبت پشت سرهم  توسط تزار و ارامنه و کردها و اثرات جنگ جهانی اول و قحطی ناشی از این همه جنگ و زلزله و ..استبداد و ارتجاع، اداره ایالت را ادامه داد

البته انگلستان. همه تحولات را زیر نظر داشت رضا شاه تلاش کرد بزرگترین سرداران شاهسون و حاج علیلو را که از هم دور نگهداشته و سردار حاج علیلو را در جنگ  سمیتقوترور کرده ودر همین جنگ بودکه  سردار  جواد خان شاهسون ارومیه را از دست اسماعیل سمیتقو بازپس گرفته و همسر سمیتقو را به اسارات در آوردو بدین ترتیب هجوم کردها به آذربایجان پایان یافت.

شاهسون  همان عشایری است که شاه اسماعیل دوم را از زندان هوراند  در قزوین به تخت نشاند و ‌…اما یک استراتژی در آذربایجان  ۱۰۰ سال است جا خوش کرده که هر آزادیخواهی  عدالت خواه

یا ۱. تجزیه طلب است معرفی شده

یا

۲. کمونیست  و بی دین معرفی شده است

تا وطن پرستان  و دینداران را از صفوف مجاهدان. جدا و برای خودمزدور کند در صورتیکه آذربایجان همه ایران است.

باید گفتمان جدید  فرزندان ما بدون اتهام به اسلاف خود از نو شروع شود.

ما پاسدار تمامیت ایران در تمام  گردابها بوده و هستیم.

باید دهان هریاوه گویی که بر آذربایجان تجزیه طلب می گوید را با اسناد معتبر تاریخ  بتون ریخت.

این اتهام فقط برای قطع ید فرزندان ما از مشارکت در قدرت  ادامه دارد.

چنانکه ستارخان و شیخ محمد  سردار شاهسون و سردار حاج علیلو تجزیه طلب نبودند و  خونین ترین مقاومت با روس را و ارامنه و اکراد مهاجم  را داشتند.

ما هر گز در تاریخ ایران  تجزیه طلبی نداشته و نداریم.

من بعد هر کس این اتهام را به آذربایجان بزند.

اهداف پشت صحنه آن را دنبال می کنیم.

آذربایجان  ایراندر

تبریز/۲۵ آذر

جلیل شمس