یادداشت/ درخواست از معلمان ایران فرهنگیان شاغل و بازنشسته ( فشابا)
یادداشت/ درخواست از معلمان ایران فرهنگیان شاغل و بازنشسته ( فشابا)
آرمان تبریز-یادداشت /چنانکه استحضار دارید تربیت حاصل سیستم است،با عنایت بر این اصل مسلم علمی و قطعی و اجتناب ناپذیر،که تشخیص و نظارت بر آن در حیطه وظایف ماهوی معلم ایرانی است بر این اساس لازم است معلمان عملکرد تمامی عوامل محیطی موثر بر تربیت انسانها را رصد و در صورت تشخیص روند مخرب مورد موثر بر تعلیم و تربیت ، عامل تحلیل علمی شده و با ادبیات علمی و فنی و رسانه ای گردد.

آرمان تبریز-یادداشت /چنانکه استحضار دارید تربیت حاصل سیستم است،با عنایت بر این اصل مسلم علمی و قطعی و اجتناب ناپذیر،که تشخیص و نظارت بر آن در حیطه وظایف ماهوی معلم ایرانی است بر این اساس لازم است معلمان عملکرد تمامی عوامل محیطی موثر بر تربیت انسانها را رصد و در صورت تشخیص روند مخرب مورد موثر بر تعلیم و تربیت ، عامل تحلیل علمی شده و با ادبیات علمی و فنی و رسانه ای گردد.

همه می دانیم که یکی از عوامل مهم کارساز در تربیت صدا و سیما می باشد بنا بر این بر ماست که چگونه خود تنظیمی تمامی سیستم های زیستی پایداری سیستم را کنترل می کند .
معلمان سیستم انسانی هوشمند نیز شایسته است در صورت تشخیص هر نوع روند مخل تربیتی در جامعه با مستندات و راهکار لازم موضوع رسانه ای کنند.

پیشنهاد می شود صدا و سیما به عنوان رکن مهم تعلیم تربیت جامعه در تنظیم کلیه برنامه ها ،خصوصا در حوزه کودکان و جوانان از مشاوره معلمان و کارشناسان علوم تربیتی بهره مند شوند.

لازم است کمیسیون آموزش مجلس اساتید دانشکده های علوم تربیتی دانشگاهها و انجمن های علمی آموزشی معلمان ایران و تشکل های معلمان و مدیران آموزش و پرورش ایران ،جهت رسیدن به چشم انداز تعریف شده تلاش عملی انجام دهند.

قبل از اینکه مسئولان به این باور لازالوجود برسند بهتر است کارشناسان در ضرورت این مهم اندیشه ورزی کنند.

تبریز /۲۵ آذر

جلیل شمس

تبریز /۲۵ آذر

جلیل شمس

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا