انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین
انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین
آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری آموزشی با حضور رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و سلیمان سبز علیزاده، مدیر مؤسسه خدمات معیشتی رفاهی فرهنگی حکمت کارکنان در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی منعقد شد.

آرمان تبریز-تفاهم نامه همکاری آموزشی با حضور رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و سلیمان سبز علیزاده، مدیر مؤسسه خدمات معیشتی رفاهی فرهنگی حکمت کارکنان در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی منعقد شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ تفاهم نامه همکاری آموزشی با حضور رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و سلیمان سبز علیزاده، مدیر مؤسسه خدمات معیشتی رفاهی فرهنگی حکمت کارکنان در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی منعقد شد.
رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقای توانمندی های علمی، مهارتی و شایستگی های شغلی در اقشار مختلف با بهره مندی از تمامی ظرفیت های قابل حصول در این عرصه، این تفاهم نامه بین  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و مؤسسه خدمات معیشتی رفاهی فرهنگی حکمت کارکنان ناجا آذربایجان شرقی در راستای توانمند سازی کارکنان و بازنشستگان ناجا و خانواده آنان با آموزشهای مهارتی بر اساس استانداردها و شایستگی های آموزشی و شغلی، استفاده از ظرفیت های طرفین جهت برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای و بررسی و ارائه راهکارهای مشترک جهت ارتقای سطح شغلی و معیشتی جامعه هدف از طریق مهارت آموزی منعقد شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی، فرهنگ سازی عمومی در زمینه آموزش های مهارتی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار در حوزه های مختلف، توسعه بستر های اشتغال کارجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های درخواستی به صورت مشارکتی توسط طرفین، استفاده از ظرفیتهای سخت افزاری، کارگاهی و اساتید مهارتی طرفین در جهت تحقق اهداف تفاهم نامه برابر قوانین و مقررات را از اهداف این تفاهم نامه برشمرد.