پتروشیمی تبریز جهت پایشهای سیستمی در بخش آبهای خروجی از واحدها و مجتمع، اقدام به خرید، نصب و راه اندازی
پتروشیمی تبریز جهت پایشهای سیستمی در بخش آبهای خروجی از واحدها و مجتمع، اقدام به خرید، نصب و راه اندازی
آرمان تبریز-دستگاه Multi parameter برای اندازه گیری On-Line پارامترهای PH و COD در قسمت ورودی و خروجی پساب واحد تصفیه خانه و دستگاه Auto Sampler برای نمونه برداری اتوماتیک از آب خروجی واحدها نموده است.

آرمان تبریز-دستگاه Multi parameter برای اندازه گیری On-Line پارامترهای PH و COD در قسمت ورودی و خروجی پساب واحد تصفیه خانه و دستگاه Auto Sampler برای نمونه برداری اتوماتیک از آب خروجی واحدها نموده است.
دستگاه COD Meter با استفاده از تکنولوژی احتراقی (Phoenix) جهت اندازه گیری پارامتر COD در پساب ورودی به واحد تصفیه خانه مجتمع

دستگاه TSS Meter برای اندازه گیری آنلاین پارامتر TSS در خروجی از پساب واحد تصفیه خانه

دستگاه پرتابل فلومیتر پساب جهت اندازه گیری دبی پساب خروجی کانال های روباز مجتمع نموده است.