طرح جدید جزیره مجازی روفوژ میانی خیابان ارک جدید
طرح جدید جزیره مجازی روفوژ میانی خیابان ارک جدید
آرمان تبریز--طرح جدید جزیره مجازی روفوژ میانی خیابان ارک جدید در تقاطع مقصودیه طبق مصوبه کمیته کارشناسی و تابلو علائم تجهیزات توسط دفتر فنی و مطالعات و برنامه ریزی سازمان ترافیک آماده شد.

آرمان تبریز–طرح جدید جزیره مجازی روفوژ میانی خیابان ارک جدید در تقاطع مقصودیه طبق مصوبه کمیته کارشناسی و تابلو علائم تجهیزات توسط دفتر فنی و مطالعات و برنامه ریزی سازمان ترافیک آماده شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ در راستای استاندارد سازی و ایمن سازی معابر برای رانندگان و عابرین پیاده و طبق مصوبه کمیته کارشناسی و تابلو علائم تجهیزات، طرح جدید جزیره مجازی روفوژ میانی خیابان ارک جدید در تقاطع مقصودیه توسط دفتر فنی مطالعات و برنامه ریزی سازمان ترافیک انجام پذیرفت.