” آگهی مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس” شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
” آگهی مناقصـــه عمومی بیمه شخص ثالث تعداد ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس” شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز-شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 8260 مورخه 1399/08/05 هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد بیمه شخص ثالث تعداد 700 دستگاه اتوبوس و مینی بوس طبق مشخصات که در اسناد مناقصه موجود میباشد از طریق مناقصه عمومی به شعبات مرکزی شرکتهای بیمه در شهر تبریز واگذار نماید.

آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه شماره ۸۲۶۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ هیئت مدیره محترم شرکت درنظر دارد بیمه شخص ثالث تعداد ۷۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس طبق مشخصات که در اسناد مناقصه موجود میباشد از طریق مناقصه عمومی به شعبات مرکزی شرکتهای بیمه در شهر تبریز واگذار نماید.
لذا شرکتهای واجد شرایط می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۳/۳۰ روزیکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد معاملات مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۶۱۳۲۹۱ امور تصادفات شرکت واحد تبریزتماس حاصل نمایند.
الف – محل دریافت اسناد مناقصه : تبریز-بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
ب – میزان سپرده نقدی وشماره حساب به مبلغ ۶۰۰،۷۰۰،۰۰۰ ریال شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهرشعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یاضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه.
ج – مهلت ارائه اسناد : ازتاریخ نشر آگهی لغایت ساعت ۱۳/۳۰ روزیکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
د – زمان ومکان برگزاری مناقصه : مورخه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴ بعد از ظهر روزیکشنبه بلوارپنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مناقصه بوده وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره در رد یاقبول پیشنهادات مختاراست وهزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود ضمناً مشروح شرایط مناقصه دراسناد مناقصه موجود میباشد.