برخورد مناسب با بیماران و ارائه خدمات به موقع پزشکی، اولویت کادر بیمارستان ها باشد
برخورد مناسب با بیماران و ارائه خدمات به موقع پزشکی، اولویت کادر بیمارستان ها باشد
آرمان تبریز- بهروز فرماندار تبریز پیرو بازدیدهای سرزده و شبانه از مراکز درمانی، خدماتی و دستگاههای اجرائی، از بیمارستان رازی تبریز بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات قرار گرفت.

آرمان تبریز-بهروز فرماندار تبریز پیرو بازدیدهای سرزده و شبانه از مراکز درمانی، خدماتی و دستگاههای اجرائی، از بیمارستان رازی تبریز بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات قرار گرفت.

 به گزارش خبرنگار ما ؛ مهدوی فرماندار تبریز در حاشیه این بازدید با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر وامید به مباحث بهداشت و سلامت جامعه گفت: سلامت افراد جزء مباحث مهم در جوامع توسعه یافته می باشد که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

مهدوی افزود : مراجعه و پذیرش بیش ازحدبیمار در مراکز درمانی، عامل اصلی نارضایتی مراجعه کنندگان از برخی بیمارستانهای تبریز می باشد که مسئولین علوم پزشکی باید با توزیع مناسب بیمار در هنگام بروز حوادث، شهروندان را از خدمات شایسته بهره مند سازند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کیفیت خدمات و تامین نیازهای بیماران در بیمارستانها، افزود: مراجعه کنندگان و بیماران بیش از هرچیز در ابتدای امربه برخورد مناسب وارتباط موثر کادر بیمارستان نیاز داشته و همزمان خدمات بموقع پزشکی از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است.

شایان ذکر است مهندس مهدوی طی روزهای گذشته بطور شبانه وسرزده از برخی بیمارستانهای تبریز بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به بیماران قرار گرفتند.