حمایت از ناوگان بخش خصوصی با تهیه بسته‌های کمک نقدی و معیشتی اتوبوسرانی
حمایت از ناوگان بخش خصوصی با تهیه بسته‌های کمک نقدی و معیشتی اتوبوسرانی
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص حمایت از بهره برداران بخش خصوصی گفت : با در نظر گرفتن تورم موجود در لوازم و قطعات تعمیر و نگهداری اتوبوسها و از طرفی کاهش سفرهای درون شهری به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا و تاثیر آن بر درآمد بهره برداران از ابتدای سال جاری با هدف تشویق بهره برداران به استمرار تمدید قرارداد اتوبوسهای در اختیار که قراردادشان به اتمام رسیده نسبت حمایت از این بخش اقدام شده است.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در خصوص حمایت از بهره برداران بخش خصوصی گفت : با در نظر گرفتن تورم موجود در لوازم و قطعات تعمیر و نگهداری اتوبوسها و از طرفی کاهش سفرهای درون شهری به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا و تاثیر آن بر درآمد بهره برداران از ابتدای سال جاری با هدف تشویق بهره برداران به استمرار تمدید قرارداد اتوبوسهای در اختیار که قراردادشان به اتمام رسیده نسبت حمایت از این بخش اقدام شده است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، ایمان غنی زاده افزود : کمک به بهره بردارانی که توان تعمیر و بازسازی اتوبوسهایی که قراردادشان تمام نشده است ، به ازای کارکرد ماهیانه اتوبوس ها در دو گروه بلاعوض خطوط یارانه بگیرو سایر خطوط ها به طوریکه برای هر دستگاه اتوبوس در مسیرهای کم درامد یارانه بگیر به ازای هر سرویس سازمانی انجام شده روزانه مبلغ ۱ میلیون ریال و برای سایر اتوبوسهای خطوط به ازای سرویس سازمانی انجام شده روزانه مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به عنوان کمک بلاعوض در شش ماه اول سال پرداخت خواهد شد.

غنی زاده در ادامه گفت : با توجه به نتایج آمارگیری مسافر از خطوط اتوبوسرانی به منظور افزایش یارانه خطوط با توجه به وضعیت فعلی و عدم افزایش کرایه ها متناسب با هزینه واقعی سفرها، عمر بالای ناوگان، کمی مسافر، و تاثیر تمامی این عوامل بر وضعیت انگیزه خدمات رسانی بخش خصوصی و انعکاس آن در کلیه خدمات دهی سطح شهر و حومه نسبت به افزایش یارانه مسیرهای کم درآمد اقدام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه تصریح کرد : در سنوات قبل بر اساس کمک بلاعوض اتحادیه اتوبوسرانیهای شهری کشور ۵۰درصد معافیت حق بیمه تامین اجتماعی بهره برداران و رانندگان فعال در اتوبوسهای بخش خصوصی اعمال میشد که در حال حاضر قطع شده است لذا بخش خصوصی شدیدا با کمبود راننده مواجه بوده و از طرفی بدلیل عدم توانایی بهره برداران برای حمایت بیمه ای رانندگان به جهت بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری اتوبوسها و کمی درآمد و در نهایت افت کمی و کیفی ارائه خدمات اتوبوسرانی لذا نسبت به پرداخت ۵/۱۳% از ۲۷درصد حق بیمه تامین اجتماعی ماهانه رانندگان تا سقف ماهانه ۳۵۰ هزار تومان بصورت خویش فرما به بهره برداران در صورت بکارگیری رانندگان فاقد بیمه از طرف اتوبوسرانی تبریز انجام خواهد شد.