انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
آرمان تبریز-دانشجویان ذیل بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.
آرمان تبریز-دانشجویان ذیل بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه اعلام نمود ، دانشجویان ذیل بعنوان پژوهشگر برجسته موضوع بند “ک” ماده ۲ آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ از طرف کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی انتخاب شدند.

سرکار خانم دکترنسترن هاشم زاده دانشجوی دکترای تخصصی رشته نانو فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترحامد ابراهیم زاده دانشجوی دکترای تخصصی رشته باکتری شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر حسن امینی دانشجوی رشته جراحی عمومی دستیار تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر فرهاد بابایی فارغ التحصیل رشته دکترای تخصصی  ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز