کاربردی بودن مهمترین محور تدوین سالنامه آماری شهرداری تبریز است
کاربردی بودن مهمترین محور تدوین سالنامه آماری شهرداری تبریز است
آرمان تبریز-مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز با تاکید بر اهمیت داده های آماری دقیق و کاربردی برای تدوین سالنامه آماری، گفت: شهرداری تبریز با تحلیل دقیق داده های آماری سال های گذشته برنامه ۵ سال پیش روی خود را تدوین کرده است.