یادداشت/مدیران باید مدیریت دولتی را قبول کنندیا مدرسه پولی طبقاتی
یادداشت/مدیران باید مدیریت دولتی را قبول کنندیا مدرسه پولی طبقاتی
آرمان تبریز-تیر ۹۹ بودکه میرزائی با صدور دستوری ۲ ماه برای کسانیکه مصداق تعارض منافع هستند فرصت داد تا تکلیف خودرا با آموزش و پرورش مشخص کنند.

آرمان تبریز-تیر ۹۹ بودکه میرزائی با صدور دستوری ۲ ماه برای کسانیکه مصداق تعارض منافع هستند فرصت داد
تا تکلیف خودرا با آموزش و پرورش مشخص کنند.

این مدیران یا باید مدیریت دولتی را قبول کنندیا مدرسه پولی طبقاتی داشته باشند

باید یکی از این دو را قبول کنندامروز ۸ آبان ۹۹ حدود ۵ماه از این دستور می گذرد
که هنوز خبری نیست.

با توجه به اینکه علی رغم توییت مکرر دبیر کل سازمان معلمان ایران و فعالان مدنی و فرهنگی که از دستور وزیر به پایان تعارض منافع خوشنود واز آن حمایت می کردند

گزارشی عملی از دستور وزیر دیده نمی شود.

در کسوت معلمان عدالت خواه آموزشی و تربیتی
مخالف آموزش،طبقاتی از همکاران محترم فرهنگی کشور در خواست می نمایم
لیست مدیرانی که مصداق تعارض منافع هستند یعنی هم مدرسه پولی دارند
و همزمان مدیر در سطوح مختلف آموزش و پرورش هستند را رسانه ای کنیدتا کمکی بر وزیر محترم باشد وایشان بتواند از پس مصادیق تعارض منافع ریشه دار در آموزش و پرورش ایران بر آید.

تبریز
۸ابان ۹۹

جلیل شمس