اقدامات انجام یافته در قالب طرح یاوران تولید، در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته کارگروه یاوران تولید قابل تقدیر است
اقدامات انجام یافته در قالب طرح یاوران تولید، در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته کارگروه یاوران تولید قابل تقدیر است
آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: اقدامات انجام یافته در قالب طرح یاوران تولید، در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته کارگروه یاوران تولید قابل تقدیر است.

آرمان تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: اقدامات انجام یافته در قالب طرح یاوران تولید، در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته کارگروه یاوران تولید قابل تقدیر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس اکبر فتحی در جلسه کارگروه یاوران تولید که با حضور اعضاء کارگروه و کمیته یاوران تولید در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: مسائل و مشکلات اجرای طرح یاوران تولید در شهرستانها باید توسط اعضاء کارگروه کمیته یاوران تولید احصاء و در قالب این طرح برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات مناطق دیم خیز گندم در استان، ادامه داد: فاصله متوسط عملکرد کشاورزان شاخص در مناطق دیم خیز استان تقریباً ۲٫۵ الی ۳ تن در هکتار است در حالی که این میزان در کشاورزان عادی با شرایط یکسان و مساوی ۸۰۰ الی ۹۰۰ کیلوگرم در هر هکتار می باشد که رقمی بسیار پایین و غیرقابل قبول است.

مهندس فتحی، گفت: باید با بکارگیری روشهای علمی، کشت به موقع، تغذیه مناسب، مبارزه با علف های هرز و انواع آفات؛ متوسط عملکرد در کشاورزان عادی ارتقاء یافته و به عملکرد کشاورزان شاخص نزدیک تر گردد و این مهم برعهده یاوران تولید و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با خاطرنشان ساختن این موضوع که ساختار وزارت جهادکشاورزی ساختاری ترویجی و تحقیقی است، اظهار کرد: افزایش اعتبارات ترویجی وزارت جهادکشاورزی یک ضرورت است کشاورزی کشور با مشکل ترویج و تحقیق مواجه می باشد، در حال حاضر پذیرش برای دانش و انواع خدمات علمی وجود دارد باید از نگاه سازه ای خارج شویم و مشکلات نرم افزاری و افکار کشاورزان و بهره برداران کشاورزی نسبت به کشاورزی را تغییر دهیم.

وی در خصوص تعیین اولویت کاری برای هر شهرستان در راستای افزایش عملکرد تولید یک محصول در شهرستان مربوطه نیز خطاب به مدیر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، گفت: نسخه نویسی برای شهرستانها جهت افزایش متوسط عملکرد یک محصول با در نظر گرفتن اولویت کشت محصول در شهرستان برعهده مرکز تحقیقات استان است، ارزیابی اثربخشی نسخه نویسی نیز وظیفه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان می باشد.

مهندس فتحی با اشاره به آغاز کشت پائیزه محصولات آبی و دیم استان، ادامه داد: ارزیابی اثربخشی نسخه نویسی مرکز تحقیقات برای یک محصول در هر شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیائی و شرایط آب و هوائی شهرستان بطور کامل قابل احصاء و شناسایی می باشد یاوران تولید باید وارد عمل شده و مدیریت شهرستانها را در راستای اجرای بهینه و مطلوب این امر یاری نمایند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خوشبختانه متوسط عملکرد گندم دیم استان از متوسط کشوری بیشتر می باشد ولی زمینه برای فعالیت بیشتر و افزایش عملکرد تولید فراهم است و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده نموده و متوسط عملکرد محصولات زراعی از جمله گندم و یونجه را ارتقاء دهیم.

مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود تاکید نمود: محصول کلزا در تناوب با گندم موجب افزایش متوسط عملکرد محصول استراتژیک گندم می گردد کشت انواع دانه های روغنی از جمله کلزا، سویا و سایر دانه های روغنی در راستای افزایش عملکرد محصولات زراعی مخصوصاً گندم در اولویت کاری وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان