ملاقات مردمی مدیر عامل شرکت گاز آذربابجانشرقی با حضور بازرسان شرکت ملّی گاز ایران
ملاقات مردمی مدیر عامل شرکت گاز آذربابجانشرقی با حضور بازرسان شرکت ملّی گاز ایران
آرمان تبریز-مطابق برنامه هفتگی ملاقات های مردمی مدیرعامل شرکت گاز استان، رسیدگی به درخواست ها و شکایات ذی نفعان شرکت، طی روز جاری در حضور بازرس شرکت ملّی گاز ایران انجام شد.

آرمان تبریز-مطابق برنامه هفتگی ملاقات های مردمی مدیرعامل شرکت گاز استان، رسیدگی به درخواست ها و شکایات ذی نفعان شرکت، طی روز جاری در حضور بازرس شرکت ملّی گاز ایران انجام شد.


​به گزارش خبرنگارما در تبریز،، مدیر عامل شرکت گاز استان با تعداد ۴ نفر بصورت چهره به چهره و با رعایت الزمات و پروتکل های بهداشتی، ملاقات نموده و به طور مستقیم به درخواست های ایشان رسیدگی کرد.

در این ملاقات بازرس اعزامی از امور بازرسی شرکت ملّی گاز ایران نیز که برای بررسی فرآیند رسیدگی به درخواست ها و شکایات مردمی به شرکت عزیمت نموده، حضور داشته و از نزدیک شاهد روند اجرای برنامه ملاقات های عمومی مدیرعامل و رسیدگی به درخواست ها بود.