پروژه پژوهشی «ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شهرداری تبریز بر اساس مدل EFQM» اجرا شد
پروژه پژوهشی «ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شهرداری تبریز بر اساس مدل EFQM» اجرا شد
آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری از اجرای پروژه پژوهشی" ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شهرداری تبریز بر اساس مدل EFQM خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد شهرداری بر اساس مدل تعالی EFQM منتشر و در اختیار مدیریت شهرداری قرار گرفته است.

آرمان تبریز-مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری از اجرای پروژه پژوهشی” ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شهرداری تبریز بر اساس مدل EFQM خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد شهرداری بر اساس مدل تعالی EFQM منتشر و در اختیار مدیریت شهرداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بهرام ایران نژاد افزود: پروژه پژوهشی “ارزیابی و سنجش میزان تعالی سازمانی شهرداری تبریز بر اساس مدل EFQM ” در سطح ستاد، شهرداری های مناطق و سازمان های وابسته توسط اداره ارزیابی عملکرد سازمانی و با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا شد.

وی اظهارداشت: رویکرد این مدل استفاده از فرآیند خود ارزیابی در راستای ارزیابی سطح سازمان است تا نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت ارائه کند.

ایران نژاد با بیان اینکه مشارکت بیش از ۶۰۰ نفر از جامعه آماری کلیه پرسنل شهرداری تبریز که به سیستم مدیریت خدمات کارکنان(PS) دسترسی دارند در اجرای این پروژه محقق شده است، اضافه کرد: ارزیابی عملکرد و مقایسه با استانداردها، جایگاه فعلی شهرداری را از منظر بلوغ سازمانی تبیین نموده و از این طریق شهرداری تبریز باید با بهبود روش ها و سیستم ها، حرکتی رو به جلو داشته باشد.

وی همچنین با تاکید  نتایج حاصل از این پروژه جهت بهره برداری در اختیار مدیران شهرداری قرار گرفته است، تصریح کرد: شهرداری تبریز بایستی به طور مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی های آتی خود را بر اساس این ارزیابی ها تدوین نماید.