تخریب یک واحد غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۲تبریز
تخریب یک واحد غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۲تبریز
آرمان تبریز-شهرداری منطقه ۲ تبریز در تداوم برخورد قاطع با متخلفین احداث های غیرمجاز حوزه این منطقه، اقدام به تخریب یک واحد متخلف دیگر کرد.

آرمان تبریز-شهرداری منطقه ۲ تبریز در تداوم برخورد قاطع با متخلفین احداث های غیرمجاز حوزه این منطقه، اقدام به تخریب یک واحد متخلف دیگر کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، واحد اجرای احکام به منظور اجرای مفاد رای قطعی صادره کمیسیون ماده صد شهرداری ها و در تداوم برخورد قاطع با متخلفین احداث های غیرمجاز، به علت عدم تمکین مالک متخلف در کوی ۳۵ متری سینا، اقدام به تخریب ملک مذکور کرد.

واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ۲ تبریز با کسب مجوز مقام قضائی، به علت عدم تمکین مالک در پرداخت جریمه، مطابق آرا و احکام صادره ماده صد و در حضور ضابطین قضایی مجبور به تخریب ملک مذکور شد.