برگزاری بیست و چهارمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی
برگزاری بیست و چهارمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی
آرمان تبریز-بیست و چهارمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی 13 شهریورماه 1399 با حضور 15 نفر از دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
آرمان تبریز-بیست و چهارمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بیست و چهارمین دوره ی آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹ با حضور ۱۵ نفر از دانشجویان با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در مرکز آموزش ، پژوهش و سنجش مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد. آزمون راس ساعت ۸:۳۰ طبق برنامه  کشوری شروع شد و ساعت ۱۰:۲۰ اتمام یافت.
هدف از این آزمون، ارزیابی و تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی و همچنین ارزیابی پایان بخش های بالینی در پایان مرحله کارورزی می باشد. این آزمون بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی عمومی در پایان مرحله کارورزی انجام می شود. کارورزان بعد از طی ۶ ماه از دوره کارورزی خود می توانند در آزمون شرکت کنند. در این آزمون نمره اعلام نمی شود و نتایج به صورت رد و قبول اعلام شده و در نهایت قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطا خواهد شد. گواهی این آزمون جهت فارغ التحصیلی و شروع به طرح دانشجویانی که از مهر سال ۹۶ به بعد وارد دوره ی پیش کارورزی شده اند الزامی است. 
آزمون مهارتهای عملی بالینی به روش ساختار مند عینی بالینی، با تاکید بر مهارتهای ارتباطی،  تصمیم گیری  بالینی  مبتنی  بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی  و انجام  مهارتهای  عملی  تشخیص درمانی در ۱ گروه و با ۱۵ ایستگاه برگزار شد.