“آگهی تجدید مزایده” (امورات کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه )
“آگهی تجدید مزایده” (امورات کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه )
آرمان تبریز-شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به كنترل تراكنش كارت بليت الكترونيكي ايستگاههاي مسير تندرو خود را بصورت حجمی با قیمت پایه بصورت ماهانه به مبلغ 12،000،000،000 ریال بصورت خالص بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد.

آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه مدیره محترم شرکت درنظر دارد امورات مربوط به کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو خود را بصورت حجمی با قیمت پایه بصورت ماهانه به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت خالص بمدت یکسال شمسی به شرکتهای واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید.

لذا شرکتهای دارای صلاحیت می توانند برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشاراین آگهی تا ساعت ۱۲/۳۰روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند.
۱) محل دریافت اسناد مزایده: تبریز – بلوار پنجم مرداد- ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز- واحد امور قراردادها
۲) میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر: واریز مبلغ ۱،۳۵۴،۳۰۰،۰۰۰ ریال بصورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مزایده کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی ایستگاههای مسیر تندرو به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه
۳) مهلت ارائه اسناد: ازتاریخ نشر آگهی لغایت ۱۲/۳۰روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۴) زمان ومکان برگزاری مزایده: روزپنج شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴ بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
۵) ده درصدکل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی زمان عقد قرارداد اخذ خواهدشد.
۶)با عنایت به اینکه انتخاب پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی و پیمانکار فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به هم ارتباط دارند و هریک لازم و ملزوم یکدیگر هستنددر صورتی پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت انتخاب خواهد شد که در مناقصه فروش و شارژکارت بلیت نیز برنده باشد.
۷) برنده مزایده مکلف است از نظرمالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری شده را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما راننماید.
۸) برنده مزایده مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.
۹)موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار میگردد.
۱۰)بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست وهزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمناً مشروح شرایط مزایده دراسناد مزایده موجود می باشد.

شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.irمراجعه نمایند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه