فراخوان جذب نیرو در قالب پرسشگر
فراخوان جذب نیرو در قالب پرسشگر
   آرمان تبریز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوداث ترافیکی، این مرکز در نظر دارد به منظور تکمیل پروژه کهورت سلامت و ایمنی ترافیک پرشین، اقدام به جذب پرسشگر نماید؛ علاقمندان به همکاری ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به متن آگهی مندرج در این خبر مراجعه فرمایند.
   آرمان تبریز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت های حوداث ترافیکی، این مرکز در نظر دارد به منظور تکمیل پروژه کهورت سلامت و ایمنی ترافیک پرشین، اقدام به جذب پرسشگر نماید؛ علاقمندان به همکاری ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به متن آگهی مندرج در این خبر مراجعه فرمایند.