آگهی مزایده عمومی تبلیغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر)تعداد ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای دوکابین مسیر BRT شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آگهی مزایده عمومی تبلیغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر)تعداد ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای دوکابین مسیر BRT شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره 1703 مورخه 1399/03/03 صادره در نظر دارد تبليغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر)تعداد 20 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT را از طريق مزايده عمومی با قیمت پایه سال اول 4،367،250،000 ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش 15% نسبت به قیمت سال اول پیشنهادی برای سال دوم و 15% افزایش نسبت به قیمت سال دوم برای سال سوم به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذا علاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت13/30 روزشنبه مورخه 1399/06/15 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.

آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره ۱۷۰۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ صادره در نظر دارد تبلیغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر)تعداد ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای دوکابین مسیر BRT را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سال اول ۴،۳۶۷،۲۵۰،۰۰۰ ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش ۱۵% نسبت به قیمت سال اول پیشنهادی برای سال دوم و ۱۵% افزایش نسبت به قیمت سال دوم برای سال سوم به کانونها و شرکتهای دارای مجوز تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت۱۳/۳۰ روزشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دریافت اسناد مزایده: تبریز-بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحدامور قراردادها
ب)میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ ۸۸،۰۴۵،۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهرشعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت ۱۳/۳۰ روزشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
د)زمان و مکان برگزاری مزایده: مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت۱۴ بعداز ظهرروزیکشنبه، تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه