با افزایش توان مطالعاتی فرآیند کاربردی پژوهش اهداف کمی تکمیل شده است
با افزایش توان مطالعاتی فرآیند کاربردی پژوهش اهداف کمی تکمیل شده است
آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات کاربردی برای تدوین برنامه های بلند مدت، از انتشار سومین شماره نشریه پژوهشی خبر داد.

آرمان تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش و مطالعات کاربردی برای تدوین برنامه های بلند مدت، از انتشار سومین شماره نشریه پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مرتضی موحدنیا گفت: با افزایش توان مطالعاتی و پژوهشی شهرداری تبریز، فرآیند کاربردی پژوهش، تدوین برنامه و پایش اهداف کمی تکمیل شده است.

وی اظهار کرد: تدوین برنامه برای ۵ سال آینده شهرداری تبریز متضمن اجرای برنامه های بلند مدت است و برای حذف سلیقه گرایی مدیران، جلسات متعدد مطالعاتی و پژوهشی برگزار کردیم.

موحدنیا ادامه داد: از ابتدای آغاز بکار پنجمین شورای اسلامی شهر تبریز تا کنون، ۳۳ جلسه شورای پژوهش با محور های مطالعاتی برای تدوین برنامه و بهبود روش های مدیریتی تشکیل شده است.

معاون شهردار تبریز متذکر شد: این جلسات با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مرکز مطالعات شهرداری تبریز با مرکز پژوهش های شورای اسلامی  به ریاست دکتر بهشتی رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر تبریز برگزار می شود تا ساز و کار لازم برای تدوین و تضمین اجرایی برنامه های بلند مدت مشخص شود.

مرتضی موحد نیا تصریح کرد: شهرداری تبریز برای اولین بار اجرای برنامه ۵ ساله خود را با تدوین ۲۸۸ شاخص پایش اهداف کمی تضمین کرد و این شاخص ها را برای ارزیابی عملکردش در اختیار افکار عمومی، شورای اسلامی و ارگان های نظارتی قرار داده است.

وی عنوان کرد: با این روش، اصحاب رسانه عملکرد مدیران آینده شهرداری تبریز را بر اساس چشم انداز ۱۲ ساله و برنامه ۵ ساله ارزیابی و مطالبه خواهند کرد و این یعنی تضمین برنامه محور شدن و حذف سلیقه مداری در شهرداری تبریز است.