جلسه کارگروه اطلاع رسانی وآرامش بخشی کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه برگزار شد
جلسه کارگروه اطلاع رسانی وآرامش بخشی کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه برگزار شد
  آرمان تبریز-جلسه پدافند غیر عامل کارگروه اطلاع رسانی وآرامش بخشی دانشگاه با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه و نمایندگان کارگروههای سلامت روان ، آموزش بهداشت ، غذا ودارو ، درمان ،اورژانس ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی ،پزشکی اجتماعی،حراست و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ، روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد ماه نودو نه در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد .

آرمان تبریز-جلسه پدافند غیر عامل کارگروه اطلاع رسانی وآرامش بخشی دانشگاه با حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دبیر کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه و نمایندگان کارگروههای سلامت روان ، آموزش بهداشت ، غذا ودارو ، درمان ،اورژانس ،معاونت توسعه مدیریت ومنابع ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی ،پزشکی اجتماعی،حراست و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ، روز چهارشنبه بیست و نهم مرداد ماه نودو نه در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ جلسه با عنوان بحث وتبادل نظر در خصوص شرح وظایف کارگروه ومرور برنامه های ارائه شده برای تدوین برنامه عملیاتی سال ۹۹ ، آغازگردید
دکتر حسینی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، ضمن یادآوری ومرور پیشنهادات وراهکارهای ارائه شده در جلسه قبلی ادامه داد : وظیفه اصلی کمیته اطلاع رسانی وآرامش بخشی در پدافند غیر عامل ،اطلاع رسانی بموقع ، صحیح ،ومناسب برای آرامش بخشی به مردم وجلوگیری از بروز برخی شایعات واخبار منفی با رویکرد همکاری ، هماهنگی و تعامل فی مابین واحدهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز بخصوص در مواقع بحرانی می باشد.
دکتر حسینی در ادامه جلسه از کلیه نمایندگان این کارگروه خواست ، پیرامون نحوه اطلاع رسانی وآرامش بخشی در شرایط بحرانی ، نسبت به قابلیتها وتوانمندیهای موجود و یا با تامین وتجهیز این ظرفیتها در واحدهای خود نسبت به اقدامات وراهبردهای مناسب ،در حلسات بعدی این کارگروه تشریح و ارائه نمایند .
در این حلسه هر یک از نمایندگان کارگروه اطلاع رسانی وآرامش بخشی عملکرد سیستم های واحدهای خود را در مواجهه با انواع تهدیدات ارائه نموده وپیشنهادات خود را جهت تسهیل  وتسریع در روند اجرئی شدن مورد بحث وبررسی قرار دادند.
در نهایت جلسه با بحث وتبادل نظر وبارش افکار حاضرین در جلسه در خصوص شناسایی طرفیتها وتوانمندیها، رصد وپایش فضاهای مجازی، نحوه آموزش عمومی وتخصصی کلیه مدیران ، نحوه اطلاع رسانی وآرامش بخشی در مواقع بحرانی ، تامین وتجهیز سیستم های اطلاع رسانی سریع، سامانه های اطلاع رسانی واستفاده از پتانسیلهای موجود ، خاتمه یافته و ادامه آن به جلسات بعدی موکول شد.