یادداشت/چون و چرای تعارض منافع در آموزش و پرورش ایران
یادداشت/چون و چرای تعارض منافع در آموزش و پرورش ایران
آرمان تبریز-تعارض منافع چیز جدیدی نیست ، به یاد دارم زمان انقلاب همه وعاظ از نمودهای تعارض منافع در نظام اداری شاهنشاهی ،انتقاد و برای یک مدینه فاضله، بخشش فضل می نمودند .

آرمان تبریز-تعارض منافع چیز جدیدی نیست ، به یاد دارم زمان انقلاب همه وعاظ از نمودهای تعارض منافع در نظام اداری شاهنشاهی ،انتقاد و برای یک مدینه فاضله، بخشش فضل می نمودند .
رفع تبعیص، توقف تعارض منافع ،و عدالت و عدم دخالت کشورهای خارجی از مهمترین خواسته های مردم در انقلاب اسلامی بود.

اوایل انقلاب تا حدودی حاکمیت در جهت این مطالبات تلاش کرد .
به تدریج تغییراتی در واقعیت خواسته ها ایجاد شد .
خصوصا با تفسیر نادرست از اصل ۴۴ ،تعارض منافع نقش کلیدی در ازدست رفتن منافع ملی ایفا نمود و کارخانه های دولت مفت به رانت از دست دولت خارج شد که در نهایت در چندین مورد با واکنش توده مردم ،واگذاری، چپاولگرا باطل و به آغوش بیت المال بر گشت.

تعارض منافع در یک جمله دیگر به شکل شرکت های خدماتی و دلال پرسنل تجلی دارد .
به این ترتیب که اموری از وظایف به شرکت های وابسته به مدیران و یا نزدیکان آنها واگذار می شود .
که در این شرکت های دلال پرسنلی ،بردگی باستانی و استثمار جوانان تحصیل کرده نمود عینی دارد.

شرکت های دلال پرسنلی در اغلب وزارتخانه ها ،خصوصا بهداشت ودرمان ،و آموزش وپرورش و شهرداری ها و …پر رنگتر از همه جا بود .
چند سال پیش روند دلال پرسنلی در وزارت بهداشت با حذف دلال ها ی پرسنلی کاهش یافت .
علی رغم اینکه در همه اسناد بالادستی آموزش امور حاکمیتی بوده و مشمول اصل مخرب ۴۴ نمی شود .
اکنون در گرو شعارهای غلط، ارزان فروشی خدمات آموزشی، دلال پرسنلی و تعارض منافع در خشن ترین شکل ممکن در آموزش و پرورش جریان دارد.

دلال پرسنل ها با همزیستی تعارض منافع زمینه بردگی معلمان جوان در طرح های کذا مانند خرید خدمات و مدارس طبقاتی و پولی را فراهم ساخته است .
نمادها و مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش به حدی پیش رفت که مدیران کل ،و مناطق و کارشناسان و …همه و همه در ایام اداری برای رفع امورات مدارس پولی اشرافی خود ،فعالیت داشتند.
مقررات نیز به سبب نفوذ ظالمانه دلال پرسنل ها و تعارض منافع در شوراهای عالی آموزش و پرورش عملا، همه قدرت مدیریت را در اختیار مصادیق تعارض منافع در آپ قرار داد.
در همین اثنا،که آموزش و پرورش در چنبره تعارض منافع دست و پا می زد.

وزیر میرزایی نمایش رهایی آموزش کشور از اپیدمی تعارض منافع را تداعی نمودند .
و با تعیین ضرب العجلی امر به توقف تعارض منافع در آپ نمودند.
بلافاصله فضای فرهنگی معلمان کشور از این گرایش وزیر حمایت توام با تردید نمودند.

گویا این دستور بالاتر از صندلی وزیر بود .
خیلی وقت است که زمان ضرب العجل پایان یافته ولی از تقسیم عجل هم خبری نیست.

چون بسیا ری از بالاتر ها خود مصداق تعارض منافع بودند که وزیر میرزایی نیز علی رغم نمایش اقتدار در ابتدای امرسکوت و بی تفاوتی را اجبارا انتخاب کردند.

معلوم شد وزیر نیز حریف جریان تعارض منافع در کشور و خصوصا آپ نیست.

آگاهی از این تهدید عظیم مانع از سکوت معلم است وزیر محترم برای پاسداشت وزیری شان کوتاه آمدند.
ولی معلم در مقابل کودکان مقابل چشمانش نمی تواند شاهد نمایش و جریان تعارض منافع باشد که تصییع حقوق کودکان کلاس را نشانه می رود سکوت اختیار کند ،
سرداران تعارض منافع از من لطفا دلخور نشوید .
اقتضای معلمی جامعه انسانی جز معرفی نمادهای انحرافی نمی تواند باشد.

کودکان سرزمین من
تعارض منافع و دلال پرسنلی بزرگترین سد راه توسعه آموزش و تربیت در آموزش و پرورش کشور است ،من فقط همین را توانستم که شما را در جریان تهدید قرار دهم
بقیه را …..

تبریز :۲۷ مرداد ۹۹

جلیل شمس