انتخاب هلدا توتونچی دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری
انتخاب هلدا توتونچی دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری
آرمان تبریز-هلدا توتونچی دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری معرفی شد.
آرمان تبریز-هلدا توتونچی دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری معرفی شد.
به گزارش خبرنگارما به نقل ازروابط عمومی به نقل از روابط عمومی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی ، هلدا توتونچی دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز بعنوان دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری طبق آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان درسه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شد.