اعلان گزارش نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور
اعلان گزارش نتایج ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور
آرمان تبریز-واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمان شهداء دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دانشگاه های هم تیپ گردید.
آرمان تبریز-واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی – درمان شهداء دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دانشگاه های هم تیپ گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری به نقل از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۷، واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی – درمان شهداء دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دانشگاه های هم تیپ گردید.

این رتبه بندی بر اساس فعالیت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی کشور، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام می گردد.

پیرو ارزشیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور، بر اساس فعالیتهای پژوهشی درسال ۱۳۹۷ ، گزارش نهایی نتایج ، براساس مجموع امتیازات سرفصل های مندرج در فرم ارزشیابی مشتمل بر؛ شاخصهای ارزیابی در حوزه های ظرفیت سازی و برون دادهای پژوهشی ،در قالب سه جدول بر اساس تیپ دانشگاه تنظیم و ارائه گردیده است .

امید است این  نتایج بتواند از طریق ترسیم نقاط قوت و ضعف هر یک از واحدها و نیز ارائه ظرفیتهای قابل اشتراک حوزه تحقیقات بالینی، در جهت بهبود وضعیت موجود و تخصیص بهینه منابع مورد استفاده قرار گیرد.