گزارش تصویری /  بازدیدبخشدارمرکزی ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها
گزارش تصویری /  بازدیدبخشدارمرکزی ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها
آرمان تبریز- گزارش تصویری بازدیدمهندس مکائیلی بخشدارمرکزی شهرستان ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها درروستاهای تخمدل، صومعه‌دل، کاسین ودیزج ملک
آرمان تبریز- گزارش تصویری بازدید مهندس مکائیلی بخشدارمرکزی شهرستان ورزقان ازرودخانه‌ها ودهانه‌ پل‌ها درروستاهای تخمدل، صومعه‌دل، کاسین ودیزج ملک