برخورد اتوبوس مسیر مایان با رفوژ کناری در میدان فرودگاه تبریز
برخورد اتوبوس مسیر مایان با رفوژ کناری در میدان فرودگاه تبریز
آرمان تبریز-در اثر برخورد اتوبوس مسیر مایان با رفوژ کناری در میدان فرودگاه سه نفر مصدوم شدند.

آرمان تبریز-در اثر برخورد اتوبوس مسیر مایان با رفوژ کناری در میدان فرودگاه سه نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما  در اثر انحراف و برخورد اتوبوس مسیر مایان با جدوال کناری در سه راهی فرودگاه دو نفر ازمسافران و راننده نیسان مصدوم شدند.
این حادثه هنگامی رخ داد که یکدستگاه نیسان بدلیل نقص فنی در چرخها ناگهان از مسیر اصلی خارج و بابرخورد به اتوبوس منجر به انحراف اتوبوس از مسیر و برخورد با جداول کناری خیابان گردید.
در اثر این حادثه دو نفر از مسافران اتوبوس و راننده نیسان مصدوم شدند که با حضور بموقع نیروهای زحتمکش اورژانس به مراکز درمانی منتقل گردیدند.