رونمایی از سامانه مدیریت تحصیلی دانشجویان
رونمایی از سامانه مدیریت تحصیلی دانشجویان
آرمان تبریز-از سامانه مدیریت تحصیلی دانشجویان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی رونمایی شد.

آرمان تبریز-از سامانه مدیریت تحصیلی دانشجویان در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی رونمایی شد.
سامانه مدیریت تحصیلی دانشجویان که به همت گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت طراحی شده است با حضور رئیس و معاونین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی رونمایی شد. در این جلسه دکتر دشمنگیر مدیرگروه در خصوص کارکردهای این سامانه و تاثیرات قابل توجهی که می تواند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و عملکرد گروه داشته باشد توضیحاتی ارایه داد.
ثبت الکترونیکی عنوان پروژه/پایان نامه/ رساله، ظرفیت تعریف شده برای استاد راهنمایی با توجه به آئین نامه معاونت پژوهشی دانشگاه و  انتخاب استاد راهنما به صورت الکترونیکی با توجه به ظرفیت اساتید، ارایه و بررسی گزارش های شش ماه دانشجویان دکتری، گزارش عملکرد ماهانه دانشجویان، ثبت ژورنال کلاب ها، آمار به روز تعداد دانشجویان دارای پایان نامه، موضوع ها و عنواین انتخاب شده از قابلیت های این سامانه می باشد.