برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری
برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری
آرمان تبریز-فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۹/۵/۱ لغایت ۹۹/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های " razi.hbi.ir " و " razi.research.ac.ir " فعال می باشد.
آرمان تبریز-فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۹/۵/۱ لغایت ۹۹/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های ” razi.hbi.ir ” و ” razi.research.ac.ir ” فعال می باشد.
نظر به برگزاری بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری، به استحضار می رساند مطابق فراخوان و دستورالعمل پیوست، فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۹/۵/۱ لغایت ۹۹/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های ” razi.hbi.ir ” و ” razi.research.ac.ir ” فعال می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید