سنجش دقّت و صحّت کارکرد ۲۵۰۰ دستگاه اندازه گیری مصارف عمده گاز در استان آذربایجان شرقی
سنجش دقّت و صحّت کارکرد ۲۵۰۰ دستگاه اندازه گیری مصارف عمده گاز در استان آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دقّت و صحّت ۲۵۰۰ دستگاه اندازه گیری مصارف عمده گاز از طریق کالیبراسیون تجهیزات به صورت دوره ای مورد سنجش قرار می گیرد.

آرمان تبریز-دقّت و صحّت ۲۵۰۰ دستگاه اندازه گیری مصارف عمده گاز از طریق کالیبراسیون تجهیزات به صورت دوره ای مورد سنجش قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز این شرکت چنین توضیح داد: کالیبراسیون، روشی برای تعیین دقّت تجهیزات اندازه گیری مصرف گاز در صنایع عمده بوده و مهم ترین رویکرد شرکت در جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و هدررفت گاز طبیعی می باشد.
کاظم طلوعی با اشاره به برنامه ریزی فشرده و افزایش شیفت های کاری کارگاه کالیبراسیون بصورت شبانه روزی افزود: با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی یکی از اصلی ترین قطب های صنعتی کشور می باشد که آزمون یا کالیبراسیون ادواری تجهیزات این بخش زیرساختی، از اولویت های اصلی شرکت گاز استان بوده و خوشبختانه طی سال جاری در رکوردی بی نظیر در سطح کشور، بیش از ٢۵٠٠ دستگاه کنتور توربینی و تصحیح کننده حجم گاز، صحّت سنجی شده است.