◼️◼️◼️ تسلیت به جامعه پزشکی ایران
◼️◼️◼️ تسلیت به جامعه پزشکی ایران
آرمان تبریز-آذربایجان پزشک فداکار دیگری را در جبهه نبرد با اهریمن کووید ۱۹ از دست داد.

آرمان تبریز-آذربایجان پزشک فداکار دیگری را در جبهه نبرد با اهریمن کووید ۱۹ از دست داد.

شهید دکتر عبدالهی نامی در ادامه تلاش بی امان برای مهار هجوم کرونا خود را فدای سلامتی مردم کرد .
دکتر عبدالهی نامی جان خود نیز را در پیکار بی امان مرگ و زندگی فدا نمود وبعد از مدت ها دسته و پنجه با کرونا در تبریز به شهادت رسید.

یاد و نامش گرامی و خاطراتش افتخاری ماندگار

تبریز : ۳۰ تیر ۹۹

جلیل شمس