پارک فناوری کودکان در باغشمال تبریز احداث می‌شود
پارک فناوری کودکان در باغشمال تبریز احداث می‌شود
آرمان تبریز- در جلسه بررسی نحوه جذب بودجه علمی برای احداث پارک و کارخانه فناوری و تحقیقات، پیشنهاد رئیس پارک فناوری و تحقیقات استان مبنی بر احداث پارک فناوری کودکان در محل پارک باغشمال و کارخانه فناوری در محل سابق حوله برق لامع مورد بررسی قرار گرفت.

آرمان تبریز- در جلسه بررسی نحوه جذب بودجه علمی برای احداث پارک و کارخانه فناوری و تحقیقات، پیشنهاد رئیس پارک فناوری و تحقیقات استان مبنی بر احداث پارک فناوری کودکان در محل پارک باغشمال و کارخانه فناوری در محل سابق حوله برق لامع مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگا ما ازتبریز؛  شهردار تبریز در این جلسه با اشاره به سوله‌های آسایشگاهی پادگان ارتش سابق گفت: می توانیم یکی از سوله‌ها را برای جذب بودجه احداث کارخانه فناوری اختصاص دهیم.

ایرج شهین‌باهر ادامه داد: در سوی دیگر، ما سوله‌های کارخانه حوله برق لامع را در دست تملک داریم که می‌توانیم از پتانسیل آن محل نیز برای جذب بودجه به منظور احداث کارخانه فناوری استفاده کنیم.

او افزود: پیشنهاد شهرداری به طور مشخص در این خصوص، اختصاص یکی از سوله‌های پارک باغشمال برای احداث پارک فناوری کودکان و در ادامه آن اختصاص بخشی از کارخانه حوله برق لامع برای احداث کارخانه فناوری است.