واحدی در گفتگو با دانشجو: دانشجویان با معدل بالا از شرکت در آزمون جامع دکتری معاف می‌شوند
واحدی در گفتگو با دانشجو: دانشجویان با معدل بالا از شرکت در آزمون جامع دکتری معاف می‌شوند
آرمان تبریز-معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: در آزمون جامع دکتری اگر سوابق تحصیلی و معدل دانشجویان مناسب باشد از شرکت در آزمون کتبی جامع دکتری معاف می‌شوند و تنها در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند.
آرمان تبریز-معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: در آزمون جامع دکتری اگر سوابق تحصیلی و معدل دانشجویان مناسب باشد از شرکت در آزمون کتبی جامع دکتری معاف می‌شوند و تنها در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند.