تمدید گواهینامه مدیریت انرژی تصفیه خانه فاضلاب تبریز بر اساس استاندارد ISO50001
تمدید گواهینامه مدیریت انرژی تصفیه خانه فاضلاب تبریز بر اساس استاندارد ISO50001
  آرمان تبریز-با عنایت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و لزوم مدیریت صحیح منابع و تجهیزات انرژی بر، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی همراستا با سیاستهای کلان کشور خود را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی نمود.
  آرمان تبریز-با عنایت به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و لزوم مدیریت صحیح منابع و تجهیزات انرژی بر، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی همراستا با سیاستهای کلان کشور خود را ملزم به استقرار سیستم مدیریت انرژی نمود.
به گزارش خبرنگار در تبریز،بر این اساس و با توجه به میزان انرژی مصرفی تصفیه خانه فاضلاب تبریز با دیماند قراردادی ۳۰۰۰ کیلووات و مصرف ۶۵۰۰۰۰۰ کیلووات ساعت در سال، مطالعه اولیه در تصفیه خانه فاضلاب انجام و با تدوین اهداف کلان، خرد و شناسایی تجهیزات مصرف کننده عمده انرژی، دستورعمل های مرتبط تدوین و اقدامات لازم بر این اساس انجام گرفت.
شایان ذکر است شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در اسفند ماه ۱۳۹۶ موفق به اخذ گواهینامه مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز گردید. در این راستا ممیزی مراقبتی نوبت اول در اسفند ۱۳۹۷ و اخیرا ممیزی مراقبتی نوبت دوم در اردیبهشت ۱۳۹۹ انجام و اعتبار گواهینامه ISO50001:2011 تا ۲۰۲۱٫۰۳٫۱۲ تمدید گردید.
با توجه به اهداف تعریف شده فوق و نظر به اینکه تصفیه خانه فاضلاب تبریز به عنوان بیشترین مصرف کننده انرژی شرکت    می باشد، استقرار سیستم مدیریت انرژی می تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند مصرف انرژی تصفیه خانه داشته و آغازی بر مسیر کاهش مصرف انرژی کلیه تاسیسات شرکت باشد.