نشست ستاد تحول و نوآوری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با روسا، معاونین آموزشی کلان منطقه دو کشوری
نشست ستاد تحول و نوآوری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با روسا، معاونین آموزشی کلان منطقه دو کشوری
آرمان تبریز--نشست ستاد تحول و نوآوری با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه/ دانشکده های کلان منطقه 2 آمایشی با حضور معاون آموزشی و مدیران ستادی وزارت بصورت مجازی برگزار گردید .

آرمان تبریز–نشست ستاد تحول و نوآوری با روسا و معاونین آموزشی دانشگاه/ دانشکده های کلان منطقه ۲ آمایشی با حضور معاون آموزشی و مدیران ستادی وزارت بصورت مجازی برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ دراین نشست سه ساعته که بصورت مجازی با حضور روسا و معاونین و مسئولین کمیته های دانشگاهی و منطقه ای بسته های تحول و نوآوری و کارگروه های تخصصی ماموریت های واسپاری شده به کلان منطقه دو برگزار گردید، دکتر تقی زادیه دبیر کلان منطقه دو گزارش کاملی از روند فعالیت های و اقدامات انجام یافته در دانشگاه/دانشکده های کلان منطقه دو را ارائه نمود . همچنین دکتر صومی بعنوان رئیس کلان منطقه دو، ضمن ارائه نقطه نظرات درحوزه های کاری بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بسته ها شد .
در ادامه دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت ضمن تقدیر از فعالیت های موثر و مفید کلان منطقه ۲ در راستای بسته های تحول و نو آوری و ماموریت ها در سطح کلان کشوری یاد آوری نمود دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید بعنوان راهبر در موضوعات ماموریت ها و بسته ها بالاخص در حوزه ماموریت توسعه دانش ترافیک و پیشگیری از حوادث جاده ای و بسته آموزش پزشکی پاسخگو عمل نماید تا سایر دانشگاهها بتوانند از تجربیات حاصل شده بعنوان الگو استفاده نمایند.
در ادامه این جلسه، خواستار توجه و حمایت مالی بیشتر وزارت در بسترسازی و عملیاتی نمودن این ماموریت ها و مسئولین منطقه ای کارگروه ها خصوصا در ایام شیوع کرونا شده و هر یک فعالیت و اقدامات انجام یافته در هر بسته و ماموریت واسپاری شده را ارائه و مدیران ستادی نیز نقطه نظرات خود را درخصوص عملکرد کلان منطقه دو در بسته های تحول اعلام نمودند.