تحول دریک جز سیستم ممکن نیست
تحول دریک جز سیستم ممکن نیست
آرمان تبریز -تحول دریک جز سیستم ممکن نیست اگر قرار است بر مبنای پیشنهاد رهبری تحولی در سیستم مدیریتی و اجتماعی کشور واقع شودباید همه اجزای سیستم از جمله فقها نیز به تحول باور و تلاش کنند واگر هنرمندان، احزاب و فعالان مدنی و هنرمندان با فرآیند اعدام مخالفت می کنند آنها را مذمت نکنیم.

آرمان تبریز -تحول دریک جز سیستم ممکن نیست اگر قرار است بر مبنای پیشنهاد رهبری تحولی در سیستم مدیریتی و اجتماعی کشور واقع شودباید همه اجزای سیستم از جمله فقها نیز به تحول باور و تلاش کنند واگر هنرمندان، احزاب و فعالان مدنی و هنرمندان با فرآیند اعدام مخالفت می کنند آنها را مذمت نکنیم.
ماهیت جایگاه آنها در سیستم اجتماعی پویا ودر حال تحول ، اخطار به اعمال شاقه و اعدام و …می باشد هنرمندان در خط مقدم اردوگاه فرهنگی کشور و احزاب در لبه فعالیت مدنی جامعه بوده و …تمام سیستم های طبیعی و اجتماعی فکری و علمی و …و هرآنچه هست در جهان در حال تحول هستند ،رکود شروع سقوط است.

اجازه دهید انسانها دیدگاههای خود را آزادانه مطرح کنند شما هم شعار ندهید دیدگاه خودرا مطرح کنید تحلیل کنید و مودبانه و دوستانه گفتگو ی انسانها را به جریان اندازیم ما یک تمدن حداقل ۴ هزار ساله مکتوب داریم ،باید بتوانیم در عین مختلف هم اندیشیدن دوستانه گفتگو کنیم

پرواقف است که در اسلام ،جزا برای مجرم شکنجه و آزار نیست ،بلکه هدف و فلسفه جزا، تربیت فرد می باشد که گاها از ابزار های سخت و شاق به تناسب زمان زیست فقیه استفاده می کند.

امروزه شایسته است فقهای و فلاسفه حوزه دینی نیز جزای جرم انسان هارا متناسب با شرایط جامعه متحول و طراحی و اعلام نمایند.

اگر فقها به تحول وارد نشوند قانونگذار در ساختار جمهوری اسلامی نمی تواند در قوانین مدنی و اجتماعی کشور تغییراتی متناسب به عمل آورد.

قضات محترم نیز در حالی که از چند نوع تنبیه و جزا هم عرض می توانند استفاده نمایند به عنوان جایگزین از احکام متناسب با شرایط اجتماعی روز استفاده نمایند و جایی که دست قاضی باز است ،احساس مسئولیت نموده و خلاقیت به خرج دهیدحتی احکام قضات می تواند به شکل انجام خدمات اجتماعی متناسب با مهارت فرد مجرم به جامعه تزریق شود.

امید است در حوزه قضا که امروزه افکار عمومی درگیر بحث اعدام است فقها ،دستگاه قانونگذاری و قضات هماهنگ عمل نموده و برای تحول متناسب با شرایط روز جامعه متحول شوند.

۲۶ تیر ۹۹

جلیل شمس

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا