راز پنهان گرانی ،ساختمان ،خودرو و لوازم خانگی چیست ؟
راز پنهان گرانی ،ساختمان ،خودرو و لوازم خانگی چیست ؟
آرمان تبریز-ساختمان از مجموعه زمین ،آجر سیمان ،آهن و شیشه و دیگر مصالح و نیروی کار تشکیل شده است خودرو از قطعات فلزی ،الکترونیکی و پلاستیک و ...شیشه لوازم خانگی از فلز و شیشه و پلاستیک و قطعات الکترونیکی اگر منصفانه باشید در صنعت ساختمان همه می تواند داخلی باشد.

آرمان تبریز-ساختمان از مجموعه زمین ،آجر سیمان ،آهن و شیشه و دیگر مصالح و نیروی کار تشکیل شده است خودرو از قطعات فلزی ،الکترونیکی و پلاستیک و …شیشه

لوازم خانگی از فلز و شیشه و پلاستیک و قطعات الکترونیکی اگر منصفانه باشید در صنعت ساختمان همه می تواند داخلی باشد.

در صنعت خودرو ۹۰درصد می تواند داخلی باشد .

در صنعت لوازم خانگی ۹۰درصد داخلی است

پس چرا جهش ؟

خیلی ساده از سال ۸۴ با قانونی که مصوب شده، فلزات و مصالح و …وارد بورس شده
یعنی قیمت آن تابعی از تحولات جهانی است که بازیگر عمده آن امریکاست

پس شما عملا آرادانه  اقتصاد کشور را به دست آمریکا و بانک مرکزی آن سپرده اید !
تا با نوسان دلار

ساختمان
خودرو
لوازم خانگی

نیز همسان به نوسان آمده
کمر مردم را بشکند

تردید نکنید

فورا فلزات و مصالح ساختمانی را از بورس خارج
و برای زمین در شهرهای بزرگ قیمت مصوب تعیین کنید

۲۶ تیر ۹۹

جلیل شمس